Lusso Accessibile

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Friday, 17 January 2014 12:54
There are no translations available.

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

 
Majandusaasta aruanne 2012
Friday, 17 January 2014 12:51
There are no translations available.

Siit võite leida 2012 aasta majandusaasta aruande.

 
Majandusaasta aruanne 2011
Friday, 19 October 2012 18:23
There are no translations available.

Siit leiate SA Haraka Kodu 2011 aasta majandusaasta aruande.

 

 
Majandusaasta aruanne 2010
Tuesday, 28 February 2012 18:16
There are no translations available.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010
aruandeaasta lõpp: 31.12.2010
sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haraka Kodu
registrikood: 90009051
tänava/talu nimi, Kasesalu 10a
maja ja korteri number:
küla: Ääsmäe küla
vald: Saue vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 76402
telefon: +372 6088618, +372 53333909
e-posti aadress: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Sihtasutus Haraka Kodu 2010. a. majandusaasta aruanne
Sisukord
Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon 4
Bilanss 5
Tulemiaruanne 6
Rahavoogude aruanne 7
Netovara muutuste aruanne 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad 9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 9
Lisa 2 Võlad tarnijatele 9
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 10
Lisa 4 Annetused ja toetused 10
Lisa 5 Tööjõukulud 10
Lisa 6 Seotud osapooled 11


2
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne
SA Haraka Kodu 2010.a.majandusaasta tegevusaruanne
SA Haraka Kodu eesmärk on luua Maidla külla, Saue valda puudega noortele oma kodu, kus nad peale põhihariduse omandamist saavad alustada võimalikult
iseseisvat elu. Haraka Kodusse on planeeritud ehitada peamaja, üks kolmene, üks kahene ridaelamu ja hiljem üks pereelamutüüpi maja. Projekt on leidnud
heakskiitu ja aktiivset toetust Sotsiaalministeeriumi, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Saue valla, Tallinna ja teiste Harjumaa KOV-de poolt.
Sa Haraka Kodu juhatus lõpetas töölepingu projektijuhiga 2010 aasta veebruaris makstes töötasu 15134 kr. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nende töö eest
tasusid ei makstud.
SA jooksvate kulude katmiseks esitatakse projekt kaks korda aastas Hasartmängumaksu Nõukogule. Samuti toetab jooksvate kulude katmist Harjumaa
Omavalitsuste Liit. Projektide omafinantseeringu osa kaetakse annetustest ja heategevusüritustest laekunud vahenditest.
SA esitatud eeltaotlus Haraka Kodu ehitamiseks meetmele „Kohalike avalike teenuste arendamine“ Kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava
koostamiseks on saanud positiivse tulemuse (kevad 2008). Projekti hinnanguline maksumus koos mitteabikõlbulike kuludega 44 472 902 EEKi, millest
32 000 000 miljoni krooni saamiseks on esitaud taotlus. Sotsiaalministeerium andis omafinantseeringu osa katmiseks garantiikirja 9 870 400 miljoni EEK-ile.
Puuduoleva mitteabikõlbulik kulude osa 2 602 205 EEK-i tuleb projektidega taotleda teistest fondidest või leida erinevatelt sponsoritelt projekti kestvuse
jooksul.
2010 aastal on projektidega taotletud vahendeid ja annetusi on kasutatud majade projekteerimiseks ja ehitustegevuse finantseerimiseks. Samuti on jätkatud
uute rahastajate ja heade inimeste otsimisega, kes aitaks projekti lõpuni ellu viia. 2011. aasta eesmärgiks on ehitustegevuse lõpule viimine ja
sotsiaalhoolekande teenuste osutamisega alustamine.


3
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Tegevjuhtkonna deklaratsioon:
Sihtasutus Haraka Kodu juhatus deklareerib oma vastutust 2010. a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:
• Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava
nõuetega
• Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Haraka Kodu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
• SA Haraka Kodu on jätkuvalt tegutsev sihtasutus


4
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Bilanss
(kroonides)
31.12.2010 31.12.2009
5 068 785 9 172
3 3
5 068 788 9 175
Materiaalne põhivara 8 234 586 0
Kokku põhivara 8 234 586 0
13 303 374 9 175
Võlad ja ettemaksed 2 640 721 1 208
Kokku lühiajalised kohustused 2 640 721 1 208
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 10 617 501 0
Kokku pikaajalised kohustused 10 617 501 0
13 258 222 1 208
24 700 24 700
-16 733 2 970
Aruandeaasta tulem 37 185 -19 703
Kokku netovara 45 152 7 967
13 303 374
Lisa nr
9 175
Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara
Kokku varad
1
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
2
Pikaajalised kohustused
Kokku kohustused
3
Netovara
Sihtkapital
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Kokku kohustused ja netovara
5
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Tulemiaruanne
(kroonides)
2010 2009 Lisa nr
Annetused ja toetused 73 651 272 600 4
Kokku tulud 73 651 272 600 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -185 047 Mitmesugused tegevuskulud 0 -17 221 Tööjõukulud -20 323 -90 089 Muud kulud -17 552 0 Kokku kulud -37 875 -292 357 35 776 -19 757 Finantstulud ja -kulud 1 409 54 Aruandeaasta tulem 37 185 -19 703
Tulud
Kulud
Kokku põhitegevuse tulem
3
5
6
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Rahavoogude aruanne
(kroonides)
2010 2009 Lisa nr
Laekunud annetused ja toetused 10 691 152 272 600 3
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 599 123 -202 270 Väljamaksed töötajatele -21 531 -95 019 Muud rahavood põhitegevusest -12 294 0 5 058 204 -24 689 Muud laekumised finantseerimistegevusest 1 409 54 Kokku rahavood finantseerimistegevusest 1 409 54 5 059 613 -24 635 9 172 33 807 Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 059 613 -24 635 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 068 785 9 172
Rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
7
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Netovara muutuste aruanne
(kroonides)
Kokku netovara
Sihtkapital
31.12.2008
24 700
Aruandeaasta tulem
31.12.2010
24 700
27 670
-19 703
-16 733 7 967
37 185
24 700
2 970 -19 703
Aruandeaasta tulem
31.12.2009
Akumuleeritud tulem
37 185
20 452 45 152
8
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
Üldpõhimõtted
SA Haraka Kodu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhimõtete ja
üldnõuetega.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise toimkonna juhenditega.
SA Haraka Kodu tulude ja kulude aruanne on koostatud tekkepõhiselt, on järgitud RTJ 14 lisas toodud skeemi täpsustades kirjete nimetusi
lähtudes sihtasutuse põhitegevusest. Tulude ja kulude kirjendamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit. Sihtfinantseerimise tulu on saadud rahalised vahendid
projektide elluviimiseks ja toetused sihipärase tegevuse toetuseks.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Lõpetamata ehitustööd
Põhivara arvelevõtmise alampiir
30000
Lisa 2 Võlad tarnijatele
(kroonides)
31.12.2010
AS Kuressaare Ehitus 2 640 721
Kokku võlad tarnijatele 2 640 721
9
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)
Brutomeetod
Saadud
Tulu/
Amortisatsioon
31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Sots.Min.lep.3732
9 870 000 9 870 000
747 501 747 501
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 10 617 501 10 617 501
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 10 617 501 10 617 501
EAS Haraka Kodu rajamine
Saadud
Tulu/
Amortisatsioon
31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
HMN-Haraka Kodu projekteerimine 75 000 -75 000 0
HMN-Haraka Kodu Pilootrühm 74 960 -74 960 0
KOA-Plats puhtaks 23 145 -23 145 0
HOL toetus 40 000 -40 000 0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 213 105 -213 105 0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 213 105 -213 105 0
2010 2009 0 213 105 Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 73 651 59 495 Kokku annetused ja toetused 73 651 272 600 2010 2009 15 134 67 360 5 189 22 729 20 323 90 089 Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud 0 30 865 Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
projektide otsese kuluna
Lisa 4 Annetused ja toetused
(kroonides)
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Lisa 5 Tööjõukulud
(kroonides)
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
10
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Lisa 6 Seotud osapooled
(kroonides)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv
31.12.2009
3 3

 

 
SA HARAKA KODU PÕHIKIRI
Friday, 03 February 2012 21:44
There are no translations available.

 1. SIHTASTUTUSE NIMI JA ASUKOHT

   

  1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Haraka Kodu (edaspidi Sihtasutus).

  2. Sihtasutuse asukoht on Saue vald, Eesti Vabariik.

  3. Sihtasutus on asutatud tähtajatult.

   

 1. SIHTASUTSE EESMÄRK JA SOODUSTATUD ISIKUD

  1. Sihtasutus on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

  2. Sihtasutuse tegevuse põhieesmärgiks on tagada elukestev õpetus, täisväärtuslik ja inimväärne elu ning aktiivne osalemine ühiskonna töö- ja eluprotsessides intellekti- ning liitpuudega inimestele.

  3. Sihtasutuse eesmärkide elluviimiseks luuakse peremudelit järgiv kogukond, mis koosneb intellekti – ning liitpuudega inimestest (edaspidi Külaelanikud) ja kaastöölistest (s.o. inimesed, kes aitavad intellekti- ja liitpuudega inimestel toime tulla, edaspidi Kaastöölised).

  4. Külaelanikuks vastuvõtmisel eelistatakse MTÜ Puuetega Laste Keskus „Lootus” (Salu Kool) lõpetajaid.

  5. Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks võib Sihtasutus tegeleda majandustegevusega seaduses ettenähtud alustel ja korras.

  6. Sihtasutuses osutatakse Külaelanikele teenusena kogukonnas elamist, ööpäevaringset tugevdatud toetusega hooldamist, töötamise toetamist, ööpäevaringset hooldamist ja rehabilitatsiooni teenust.

  7. Sihtasutus on õppe- ja praktikabaasiks üliõpilastele ja kõigile inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ja kogemusi vastavates valdkondades.

  8. Sihtasutuse eesmärkide elluviimisel lähtutakse Eesti kultuurist, erinevatest arenguteooriatest ja elukestva õpetuse printsiibist.

   

 1. SIHTASUTUSELE VARA ÜLEANDMISE JA VARA KASUTAMISE NING KÄSUTAMISE KORD

  1. Sihtasutusele raha üleandmiseks avavad asutajad Sihtasutuse nimele pangaarve, mida võib Sihtasutuse nimel käsutada pärast Sihtasutuse registrisse kandmist. Asutajad teevad rahalised maksed nimetatud pangakontole.

  2. Kui asutamisel olevale Sihtasutusele antakse üle kinnisasi või vallasasi, kantakse asutatav Sihtasutus kinnistusraamatusse või muusse registrisse kasutades Sihtasutuse nimes täiendit „asutamisel”. Vara üleandmist kinnitavad juhatuse liikmed oma allkirjaga.

  3. Sihtasutusele peale asutamist üleantavad rahalised annetused kannab annetust tegev isik Sihtasutuse pangaarvele, selle eelnevalt Sihtasutuse juhatusega kooskõlastades. Sihtasutuse juhatus kajastab laekunud rahalised vahendid koheselt Sihtasutuse raamatupidamisdokumentides.

  4. Sihtasutusele laekuvad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus, kes hindab need ja teeb omandiõiguse Sihtasutusele üleminekuks vajalikud toimingud. Hindamisel võib juhatuse kasutada antud tegevusvaldkonnas tunnustatud eksperti.

  5. Sihtasutusele laekunud sihtotstarbelised annetused võtab juhatus arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Sihtasutuse juhatus ei või vastu võtta sihtannetusi, mis ei lange kokku Sihtasutuse eesmärkidega või on tehtud ebaeetilisel või mitteseaduslikel eesmärkidel.

  6. Juhatus koostab nõukogule kokkuvõtte Sihtasutusele laekunud varast üks kord aastas, kahe kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.

  7. Sihtasutusele laekunud vahenditest moodustab Sihtasutuse nõukogu põhi- ja käibekapitali määrates oma otsusega kindlaks nende kasutamise korra.

  8. Vara kasutamise ja käsutamise igapäevases tegevuses otsustab Sihtasutuse juhatus.

  9. Sihtasutuse vara võib kasutada ja käsutada üksnes Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

   

 1. SIHTASUTUSE EELARVE

  1. Sihtasutuse eelarve koostatakse ja kinnitatakse nõukogu poolt.

  2. Sihtasutuse tulud on:

    1. Asutajate poolt üle antav vara;

    2. Riiklikud eraldised, riigi ja kohalike omavalitsuste poolt üleantav vara;

    3. Juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused, samuti rahvusvaheliste ja teiste riikide fondide eraldised;

    4. Sihtasutuse tuluüritustest ning seadusega lubatud majandustegevusest laekunud vahendid;

    5. Sihteraldised ja annetused, sh Haraka Kodu hoonete ehitamiseks üleantud vahendid;

    6. Sihtasutuse elanike vanematelt laekunud vahendid;

    7. Pärandused, toetused ja muud laekumised.

  1. Sihtasutuse kulud on:

    1. Kulud sihtotstarbeliste projektide finantseerimiseks;

    2. Haldus-ja majanduskulud;

    3. Palgakulud;

    4. Muud kulud.

 1.  

 2. SIHTASUTUSE JUHTIMINE

  Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu.

   

 3. JUHATUS

  1. Juhatus juhib ja esindab Sihtasutust, kes peab Sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist seaduses sätestatud korras. Tehinguid, mis väljuvad Sihtasutuse igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

  1. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik eelkõige järgmisteks tehinguteks:

    1. Tehingud, mis väljuvad nõukogu poolt kinnitatud eelarve piiridest;

    2. Tehingud, millega kaasneb osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingus või;

    3. kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine.

  2. Nõukogu nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks Sihtasutusele oluline kahju.

  3. Juhatusse kuulub üks (1) kuni viis (5) liiget. Juhatuse liige määratakse kolmeks (3) aastaks. Juhatuse liikmed määratakse asutamisotsusega. Juhatuse koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

  4. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes austab ja aktsepteerib intellekti- ning liitpuudega inimesi.

  5. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige ja audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik, samuti pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

  6. Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

  7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud nõukogu otsuses.

  8. Juhatus peab andma nõukogu liikmetele vajalikku teavet juhatuse tegevuse kohta ja nende nõudel kirjaliku aruande Sihtasutuse tegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama koheselt Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest (s.h. väljumine eelarve raamidest) ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

  9. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.

  10. Juhatuse liikmetele võib maksta nende ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu. Juhatuse liikmetel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

  11. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Sihtasutusele tekitatud kahju eest solidaarselt.

 1.  

 2. NÕUKOGU

  1. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist, teostab järelvalvet selle tegevuse ja arengu üle.

  1. Nõukogusse kuulub kolm (3) kuni seitse (7) liiget. Nõukogu liige määratakse kolmeks (3) aastaks.

  2. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes austab ja aktsepteerib intellekti- ning liitpuudega inimesi.

  3. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik, samuti isik kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

  4. Nõukogu liikmete arvu, määramise, koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustavad sihtasutuse asutajad. Sihtasutuse asutajad võivad nõukogu liikme tagasi kutsuda vaid mõjuvatel põhjustel.

  5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

  6. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

  7. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannete, raamatupidamisaruannete ja bilansi koostamist.

  8. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord aastas, soovitavalt ühe (1) kuu jooksul peale punktis nimetatud kokkuvõtte ja majandusaasta aruande saamist. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

  9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

  10. Nõukogu otsuseid võetakse vastu osavõtvate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega, häälte võrdse jaotumuse korral on otsustavaks nõukogu esimehe hääl. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigus hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

  11. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

  12. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise lepingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.

  13. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekul viibivad nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga.

  14. Nõukogu esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega.

  15. Nõukogu liikmed vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega Sihtasutusele tekitatud kahju eest solidaarselt nagu juhatuse liikmed. Nõukogu liige vabaneb vastutusest Sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning see eriarvamus on kantud protokolli.

  16. Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

 1.  

 2. ASUTAJAD

  1. Asutajad teostavad asutaja õigusi asutajate koosolekul, mis toimub vähemalt kord iga kolme (3) aasta järel. Asutajate koosoleku kokkukutsumise õigus on Sihtasutuse juhatusel, nõukogul või vähemalt kolmel asutajal. Koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse asutajatele väljastusteatega kirjaga, milles tuleb näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord, kusjuures teade peab olema välja saadetud vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne koosoleku toimumise aega.

  1. Asutajate koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole asutajatest ning otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole asutajatest. Põhikirja muutmisel või muudel seadusega sätestatud juhtudel on asutajatel õigus teostada oma õigusi ainult ühiselt.

  2. Kui asutajate koosolek ei ole otsustusvõimeline, on koosoleku kokkukutsunud isikutel õigus kokku kutsuda sama päevakorraga uus koosolek kahekümne (20) päeva möödumisel esimese koosoleku toimumisest. Teistkordse koosoleku kokkukutsumine ja otsuste vastuvõtmine toimub punktis sätestatud korras, käesolevas punktis sätestatud erisustega.

 1.  

 2. AUDIITOR

  1. Sihtasutusel peab olema audiitor. Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud. Audiitoriks ei või olla juhatuse ega nõukogu liige ega Sihtasutuse töötaja, samuti nendega võrdselt majanduslikku huvi omavad isikud. Audiitorile määratav tasu ei tohi olla suurem, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

  2. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab kolmeks (3) aastaks nõukogu, kes määrab ka nende tasustamise korra. Nõukogu võib audiitori igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

   

 1. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

  1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

  3. Juhatus esitab majandusaasta aruande nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja (4) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruanded audiitorile kontrollimiseks.

  4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad koos kuupäeva märkimisega alla kõik Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed.

  5. Sihtasutuse juhatus esitab kinnitatud ja allkirjastatud majandusaasta aruande ärakirja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates.

   

 1. SIHTASUTUSE TEGEVUSE AVALIKUSTAMINE

  Kõigil õigustatud huvi omavatel isikutel on õigus nõuda Sihtasutuselt teavet Sihtasutuse eesmärgi täitmise kohta. Õigustatud huvi omavad isikud võivad tutvuda Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande ja juhatuse tegevuse aruandega, samuti audiitori järeldusotsuse, raamatupidamise dokumentide ja põhikirjaga.

   

 2. SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE

  1. Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võivad põhikirja muuta kõik asutajad ühiselt, üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki. Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisel.

  1. Nõukogu võib Sihtasutuse põhikirja muuta üksnes juhul, kui:

    1. Kõik asutajad on välja langenud või;

    2. Asutajad ei jõua põhikirja muutmises kokkuleppele kolmel järjestikusel asutajate koosolekul, mille päevakorras on põhikirja muutmine.

 1. SIHTASUTUSE ESINDAMINE

  1. Sihtasutust võivad esindada kaks juhatuse liiget ühiselt.

  2. Nõukogu võib erinevalt punktis sätestatust määrata juhatuse liikmete hulgast isiku, kellel on õigus esindada Sihtasutust üksinda.

 1. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE

  1. Sihtasutus lõpetatakse:

    1. asutajate otsusega kui Sihtasutuse eesmärk on saavutatud või tulenevalt Sihtasutuse majanduslikust olukorrast ei ole võimalik Sihtasutuse tegevuse jätkamine;

    2. muul seaduses sätestatud alusel.

  1. Juhatus on kohustatud esitama pankrotiavalduse, kui Sihtasutusel on vähem vara, kui võetud kohustusi.

  2. Kohus võib siseministri või muu huvitatud isiku palvel Sihtasutuse kohtuotsusega lõpetada, seaduses sätestatud alustel.

  3. Sihtasutuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 10.12.2007 kahetuhande seitsmendal aastal (10.12. 2007) SA Haraka Kodu asutajate koosoleku otsusega.

 

Pille Maasik Margit Saluste

Juhatuse liige Juhatuse liige

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2