Lusso Accessibile

Sihtasutus Haraka Kodu asutati 04.01.2006. Asutaja liikmed on MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus ja 13 inimest erinevatelt elualadelt, kellest paljud on lapsevanemad. Nendega koostöös on valminud käesolev arengukava.

Arengukava eesmärgiks on määrata Haraka Kodu arengusuunad ja tegevusvaldkonnad aastani 2011. SA peaeesmärgiks on luua Põhja- Eestisse intellekti- ja liitpuudega noorte kodu. Arengukava lähtub Eesti Vabariigi seadustest ja Saue valla üldplaneeringust. Kava koostamisel peeti silmas intellekti- ja liitpuudega inimeste erivajadusi elamiseks peremudeli järgi kogukonnas.

Haraka Kodu paiknemine

Haraka Kodu on planeeritud rajada 30 kilomeetri kaugusele Tallinnast ja 6 kilomeetri kaugusele Ääsmäest Maidla küla keskusesse. Haraka Kodu ümbritsevad looduslikud tingimused tagavad selle elanikele puhta õhu, vaikuse ja turvalisuse. Lähim tehisjärv asub 1 km kaugusel, kus on võimalik käia ujumas.
Haraka Kodu paiknemine küla keskuses loob võimaluse puuetega noortele aktiivselt suhelda ja osa võtta ühiskondlikust elust, samuti loob Haraka Kodu uusi töökohti Maidla külas ja külaga piirnevatel aladel.

Ajalooline taust

1990. aastate algusest rajati Eestis koole ja klasse intellekti- ja liitpuudega lastele. Enamasti olid asutajateks lastevanemad. 2003. aastal asutati MTÜ Puuetega Laste Keskuse Lootus poolt Salu Kool Ääsmäel. Aastate jooksul arendatakse koolis õpilastel välja oskused ja teadmised, mis võimaldaksid väärikalt elada ja töötada. Selleks, et pärast kooli lõpetamist ei ununeks õpitu ja oleks koht, kus edasi õppida ning võimetekohaselt töötada on Haraka Kodu rajamine loogiliseks jätkuks tööle, mida tehakse Salu Koolis. 2007.aasta kevadel lõpetasid Salu Kooli esimesed 2 vilistlast, kes juba ootavad Haraka Kodu valmimist.

Elanikkond

Esialgse plaani kohaselt valmib esimesed majad 2010. aastal, kuhu asuvad elama kaheksateist külaelanikku koos tegevusjuhendajatega. Haraka Kodu on planeeritud kolmkümnekuuele raske ja sügava ning liitpuudega noorele, keda õpetavad ja aitavad iseseisvalt toime tulla tegevusjuhendajad. Juhendajate arv sõltub noorte puude raskusest ja vajadustest.

Infrastruktuur

Maidla külale lähim postkontor, bussipeatus ja raamatukogu asuvad 6 km kaugusel Ääsmäel. Lähim arstiabi on olemas Maidla külas, kiirabi tuleb kutsuda Tallinnast (25 km). Olemas on mobiilside. Haraka Kodu maa-ala vajab elektriühenduse taastamist. Külla viiv kruusatee vajab uuendamist. Teehooldustöid teostab Saue vald. Prügi ära vedamiseks sõlmitakse leping prügiveo firmaga.

Koostööpartnerid

Projekt on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi, Harju Maavalitsuse, Saue Valla ja Rahvusvahelise Lionsklubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna poolt. Oma toetuse projekti elluviimiseks on andnud ka Eesti Mobiiltelefon, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja vabatahtlikud abistajad.

Muud olulist
Haraka Kodu on heaks praktikabaasiks ja täiendkoolituseks erinevate õppeasutuste üliõpilastele – Tallinna Ülikool (eripedagoogika, sotsiaaltöö), Tartu Ülikool, Tartu ja Tallinna Meditsiinikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, samuti vabatahtlikele. 

ARENGUEELDUSED Haraka Kodu koostöö Harjumaa vallavalitsuste ja riigi struktuuridega, investorite kaasamine ning Euroopa Liidu tõukefondid annavad kindluse, et küla areng saab toimuma vastavalt arengukavale.

MISSIOON Igal inimesel on koht siin päikese all

VISIOON Elamisväärne ja looduslähedast eluviisi soosiv küla intellekti-ja liitpuudega noortele, kus kõigil on võrdne võimalus eluks, õppimiseks ja töötamiseks vastavalt oma võimetele.

* optimaalne elukeskkond
* peamaja
* viis elumaja
* välja arendatud töökojad
* päevakeskuse teenus
* puuviljaaed
* väljaarendatud infotehnoloogia, interneti püsiühendus igas peremajas
* väljakujunenud juhtimise mudel
* koostöö erinevate riiklike asutustega
* praktikabaas tudengitele
* noorte üldine toimetuleku tõus
* tervislik eluviis
* tugevnenud seltsielu
* toimiv naabrivalve
* hooldatud, jäätmevaba elukeskkond, prügikäitlussüsteem
* erihariduse ja missioonitundega kaastöötajad
* järjepidev Haraka Kodu kroonika