Lusso Accessibile

Majandusaasta aruanne 2010
Teisipäev, 28 Veebruar 2012 18:16

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010
aruandeaasta lõpp: 31.12.2010
sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haraka Kodu
registrikood: 90009051
tänava/talu nimi, Kasesalu 10a
maja ja korteri number:
küla: Ääsmäe küla
vald: Saue vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 76402
telefon: +372 6088618, +372 53333909
e-posti aadress: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


Sihtasutus Haraka Kodu 2010. a. majandusaasta aruanne
Sisukord
Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon 4
Bilanss 5
Tulemiaruanne 6
Rahavoogude aruanne 7
Netovara muutuste aruanne 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad 9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 9
Lisa 2 Võlad tarnijatele 9
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 10
Lisa 4 Annetused ja toetused 10
Lisa 5 Tööjõukulud 10
Lisa 6 Seotud osapooled 11


2
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne
SA Haraka Kodu 2010.a.majandusaasta tegevusaruanne
SA Haraka Kodu eesmärk on luua Maidla külla, Saue valda puudega noortele oma kodu, kus nad peale põhihariduse omandamist saavad alustada võimalikult
iseseisvat elu. Haraka Kodusse on planeeritud ehitada peamaja, üks kolmene, üks kahene ridaelamu ja hiljem üks pereelamutüüpi maja. Projekt on leidnud
heakskiitu ja aktiivset toetust Sotsiaalministeeriumi, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Saue valla, Tallinna ja teiste Harjumaa KOV-de poolt.
Sa Haraka Kodu juhatus lõpetas töölepingu projektijuhiga 2010 aasta veebruaris makstes töötasu 15134 kr. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nende töö eest
tasusid ei makstud.
SA jooksvate kulude katmiseks esitatakse projekt kaks korda aastas Hasartmängumaksu Nõukogule. Samuti toetab jooksvate kulude katmist Harjumaa
Omavalitsuste Liit. Projektide omafinantseeringu osa kaetakse annetustest ja heategevusüritustest laekunud vahenditest.
SA esitatud eeltaotlus Haraka Kodu ehitamiseks meetmele „Kohalike avalike teenuste arendamine“ Kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava
koostamiseks on saanud positiivse tulemuse (kevad 2008). Projekti hinnanguline maksumus koos mitteabikõlbulike kuludega 44 472 902 EEKi, millest
32 000 000 miljoni krooni saamiseks on esitaud taotlus. Sotsiaalministeerium andis omafinantseeringu osa katmiseks garantiikirja 9 870 400 miljoni EEK-ile.
Puuduoleva mitteabikõlbulik kulude osa 2 602 205 EEK-i tuleb projektidega taotleda teistest fondidest või leida erinevatelt sponsoritelt projekti kestvuse
jooksul.
2010 aastal on projektidega taotletud vahendeid ja annetusi on kasutatud majade projekteerimiseks ja ehitustegevuse finantseerimiseks. Samuti on jätkatud
uute rahastajate ja heade inimeste otsimisega, kes aitaks projekti lõpuni ellu viia. 2011. aasta eesmärgiks on ehitustegevuse lõpule viimine ja
sotsiaalhoolekande teenuste osutamisega alustamine.


3
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Tegevjuhtkonna deklaratsioon:
Sihtasutus Haraka Kodu juhatus deklareerib oma vastutust 2010. a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:
• Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava
nõuetega
• Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Haraka Kodu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
• SA Haraka Kodu on jätkuvalt tegutsev sihtasutus


4
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Bilanss
(kroonides)
31.12.2010 31.12.2009
5 068 785 9 172
3 3
5 068 788 9 175
Materiaalne põhivara 8 234 586 0
Kokku põhivara 8 234 586 0
13 303 374 9 175
Võlad ja ettemaksed 2 640 721 1 208
Kokku lühiajalised kohustused 2 640 721 1 208
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 10 617 501 0
Kokku pikaajalised kohustused 10 617 501 0
13 258 222 1 208
24 700 24 700
-16 733 2 970
Aruandeaasta tulem 37 185 -19 703
Kokku netovara 45 152 7 967
13 303 374
Lisa nr
9 175
Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara
Kokku varad
1
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
2
Pikaajalised kohustused
Kokku kohustused
3
Netovara
Sihtkapital
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Kokku kohustused ja netovara
5
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Tulemiaruanne
(kroonides)
2010 2009 Lisa nr
Annetused ja toetused 73 651 272 600 4
Kokku tulud 73 651 272 600 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -185 047 Mitmesugused tegevuskulud 0 -17 221 Tööjõukulud -20 323 -90 089 Muud kulud -17 552 0 Kokku kulud -37 875 -292 357 35 776 -19 757 Finantstulud ja -kulud 1 409 54 Aruandeaasta tulem 37 185 -19 703
Tulud
Kulud
Kokku põhitegevuse tulem
3
5
6
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Rahavoogude aruanne
(kroonides)
2010 2009 Lisa nr
Laekunud annetused ja toetused 10 691 152 272 600 3
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 599 123 -202 270 Väljamaksed töötajatele -21 531 -95 019 Muud rahavood põhitegevusest -12 294 0 5 058 204 -24 689 Muud laekumised finantseerimistegevusest 1 409 54 Kokku rahavood finantseerimistegevusest 1 409 54 5 059 613 -24 635 9 172 33 807 Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 059 613 -24 635 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 068 785 9 172
Rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
7
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Netovara muutuste aruanne
(kroonides)
Kokku netovara
Sihtkapital
31.12.2008
24 700
Aruandeaasta tulem
31.12.2010
24 700
27 670
-19 703
-16 733 7 967
37 185
24 700
2 970 -19 703
Aruandeaasta tulem
31.12.2009
Akumuleeritud tulem
37 185
20 452 45 152
8
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
Üldpõhimõtted
SA Haraka Kodu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhimõtete ja
üldnõuetega.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise toimkonna juhenditega.
SA Haraka Kodu tulude ja kulude aruanne on koostatud tekkepõhiselt, on järgitud RTJ 14 lisas toodud skeemi täpsustades kirjete nimetusi
lähtudes sihtasutuse põhitegevusest. Tulude ja kulude kirjendamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit. Sihtfinantseerimise tulu on saadud rahalised vahendid
projektide elluviimiseks ja toetused sihipärase tegevuse toetuseks.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Lõpetamata ehitustööd
Põhivara arvelevõtmise alampiir
30000
Lisa 2 Võlad tarnijatele
(kroonides)
31.12.2010
AS Kuressaare Ehitus 2 640 721
Kokku võlad tarnijatele 2 640 721
9
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)
Brutomeetod
Saadud
Tulu/
Amortisatsioon
31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Sots.Min.lep.3732
9 870 000 9 870 000
747 501 747 501
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 10 617 501 10 617 501
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 10 617 501 10 617 501
EAS Haraka Kodu rajamine
Saadud
Tulu/
Amortisatsioon
31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
HMN-Haraka Kodu projekteerimine 75 000 -75 000 0
HMN-Haraka Kodu Pilootrühm 74 960 -74 960 0
KOA-Plats puhtaks 23 145 -23 145 0
HOL toetus 40 000 -40 000 0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 213 105 -213 105 0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 213 105 -213 105 0
2010 2009 0 213 105 Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 73 651 59 495 Kokku annetused ja toetused 73 651 272 600 2010 2009 15 134 67 360 5 189 22 729 20 323 90 089 Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud 0 30 865 Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
projektide otsese kuluna
Lisa 4 Annetused ja toetused
(kroonides)
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Lisa 5 Tööjõukulud
(kroonides)
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
10
Sihtasutus Haraka Kodu
2010. a. majandusaasta aruanne
Lisa 6 Seotud osapooled
(kroonides)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv
31.12.2009
3 3